Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Tuijl Vertalingen en de opdrachtgever, tenzij Van Tuijl Vertalingen schriftelijk met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever heeft ingestemd.
 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Van Tuijl Vertalingen zijn vrijblijvend.
  2. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Van Tuijl Vertalingen voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Van Tuijl Vertalingen of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Van Tuijl Vertalingen van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
  3. Van Tuijl Vertalingen mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Van Tuijl Vertalingen heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Van Tuijl Vertalingen zijn verstrekt.
 3. Wijziging/intrekking van opdrachten
  1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Van Tuijl Vertalingen gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.
  2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Van Tuijl Vertalingen stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
 4. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
  1. Van Tuijl Vertalingen is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
  2. Van Tuijl Vertalingen zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
  3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Van Tuijl Vertalingen het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Van Tuijl Vertalingen zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
  4. Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar.
 5. Termijn en tijdstip van levering
  1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Van Tuijl Vertalingen is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
  2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Van Tuijl Vertalingen is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
  3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.
  4. Levering van gegevens langs elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
 6. Honorarium en betaling
  1. Het honorarium is gebaseerd op een woordtarief of een uurtarief voor vertaling en een titeltarief, een minutentarief of een uurtarief voor ondertiteling.
  2. Alle bedragen worden vermeld exclusief 21% BTW.
  3. Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
  5. Van Tuijl Vertalingen heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft Van Tuijl Vertalingen het recht zijn verplichtingen voor een door hem bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt Van Tuijl Vertalingen het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
  6. Van Tuijl Vertalingen heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.3 niet nakomt, heeft Van Tuijl Vertalingen het recht zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt Van Tuijl Vertalingen het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
  7. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door Van Tuijl Vertalingen aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.3 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
 7. Reclames en geschillen
  1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Van Tuijl Vertalingen kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Van Tuijl Vertalingen te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  2. Indien de klacht gegrond is, zal Van Tuijl Vertalingen het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Van Tuijl Vertalingen redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
  3. Indien opdrachtgever en vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door de meest gerede partij worden voorgelegd aan een onafhankelijke, door beiden goedgekeurde partij.
  4. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.
 8. Aansprakelijkheid: vrijwaring
  1. Van Tuijl Vertalingen is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Van Tuijl Vertalingen toerekenbare tekortkoming. Van Tuijl Vertalingen is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
  2. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Van Tuijl Vertalingen van iedere aansprakelijkheid.
  3. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal Van Tuijl Vertalingen vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.
  4. Van Tuijl Vertalingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Van Tuijl Vertalingen is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
  5. De opdrachtgever is verplicht Van Tuijl Vertalingen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin Van Tuijl Vertalingen geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.
 9. Ontbinding
  1. Van Tuijl Vertalingen is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
  2. Indien Van Tuijl Vertalingen door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Van Tuijl Vertalingen geen invloed kan uitoefenen.
 10. Auteursrechten
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Van Tuijl Vertalingen het auteursrecht op door Van Tuijl Vertalingen vervaardigde vertalingen en andere teksten.
  2. De opdrachtgever vrijwaart Van Tuijl Vertalingen tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 11. Toepasselijk recht
  1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en vertaler wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 7 werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.